Lidské zdroje a pozitivní postoj k nim

Již provedené odborné výzkumy v dané oblasti dokazují, že lidé pracující v podmínkách, kdy jejich zaměstnavatel či manažer využívá koncepci řízení lidských zdrojů, měli vyšší výkony. Zároveň je zde větší spokojenost ze své práce a také měli pracovníci vyšší jistoty y ze svého zaměstnání. Z toho lze usoudit, že základním požadavkem pro úspěšnost podniku v konkurenčním prostředí je uvědomit si hodnotusvých zaměstnanců, tedy lidských zdrojů, kteří jsou nejvýznamnějším bohatstvím podniku či firmy a to jak jsou řízeni, rozhoduje o umístění podniku na trhu. Lidské zdroje Kit jsouřešením pro firmy a správným řízením právě lidských zdrojů lze zvýšit efektivitu výkonu a práce samotné v organizacích, firmách i podnicích. Jak vlastně lze charakterizovat správné řízení lidských zdrojů? Spokojený zaměstnanecV odborné literatuře se lze dočíst, že personální práce v organizacích již nemusí být jen doménou personalistů, ale zde se na ni podílejí všichni vedoucí pracovníci, tedy manažeři. Na místě je zde také velmi úzké propojení personální práce se strategií podniku či organizace. Rozvoj lidských zdrojů je spojen s nástrojem co největší flexibility podniku, s co největší spokojeností zaměstnanců po stránce pracovní i sociální, dbá na sounáležitost pracovníka se svojí firmou, na zdravé pracovní vztahy panující v organizaci, a v rámci konkurence na vytváření co nejlepší pověsti ze strany zaměstnavatelnosti podniku. Jako hlavní úkol řízení lidských zdrojů by měl být fakt, že podnik musí být nejen co nejvýkonnější, ale také, aby svůj výkon zvyšoval.koncept pro lidiTomu může pomoci formování týmů, dobré mezilidské vztahy na pracovišti, efektivní vedení zaměstnanců, jejich školení a vzdělávání, optimální využití pracovní doby a schopností pracovníků. Uvedené se dá shrnout, že řízení lidských zdrojů je postupem ve vyhledávání tvůrčích lidí, uměním využívat jejich tvůrčí schopnosti, motivovat je a samozřejmě je patřičně odměňovat.